PRIVACYVERKLARING

Alles over de privacy van uw gegevens en uw rechten.

Laatst gewijzigd op: 13-04-2021

GEACHTE BEZOEKER,

Met deze Privacyverklaring willen wij tot uitdrukking brengen dat wij bij Flowerboxx de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus nemen. Wij verwerken en beschermen de persoonsgegevens die aan onze organisatie worden verstrekt en door onze organisatie worden verzameld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en volledig in overeenstemming met alle relevante bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. In deze verklaring informeren wij u over ons privacy- en cookiebeleid. Indien u meer informatie wenst of vragen hebt, kunt u contact opnemen met Flowerboxx door een e-mail te sturen naar servidesdesk@flowerboxx.nl.

1. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1.1 UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op verzoeken om informatie over producten en diensten die wij leveren, om inschrijvingen voor evenementen die wij organiseren te kunnen afhandelen en om relaties die uit deze contacten voortvloeien te beheren, met inbegrip van onze marketing- en verkoopactiviteiten.
Voor deze doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam/namen
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam

Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig is om uw verzoeken te behandelen; daarna worden de gegevens binnen 3 maanden vernietigd, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven. Wij delen deze gegevens niet met derden.

1.2 KLIKGEDRAG EN BEZOEKERSGEGEVENS

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bezoekgegevens met betrekking tot het gebruik van onze website. Deze gegevens omvatten IP-adressen, tijdstippen van de dag en door uw browser verstrekte informatie. Wij doen dit om het gebruik en de prestaties van onze website te monitoren en te analyseren, met het oog op een verdere optimalisering van de gebruikerservaring. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

1.3 COOKIES EN IP-TRACKING

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij uw IP-adres en verzenden wij cookies naar het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de site. Dit dient uitsluitend voor functionaliteit en analyse, niet voor het verzamelen van persoonsgegevens.

1.4 VERZOEKEN OM INFORMATIE

Wanneer u een verzoek om informatie indient, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op passende wijze gevolg te geven aan uw verzoek of inschrijving. Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig is om uw verzoeken om informatie te behandelen; daarna worden de gegevens binnen 3 maanden vernietigd, tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
Wij delen deze gegevens niet met derden.

1.5 CONTACTFORMULIER

Wij hebben geen contactformulier op onze website; onze contactinformatie vindt u onder aan deze pagina.

1.6 VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF ORGANISATIES (DERDEN)

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij wij wettelijk daartoe verplicht zijn. Wanneer dergelijke uitzonderingen van toepassing zijn, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen, waarbij wij de naam van de partij vermelden waarmee uw gegevens zullen worden gedeeld.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN IP-ADRESSEN

2.1 GEBRUIK VAN COOKIES

2.1.1 Gebruik cookies

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies, kleine bestanden die vanaf onze website naar uw apparaat worden gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, voor een optimale gebruikerservaring op onze webpagina’s. Daarom zult u, wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, een bericht van deze strekking te zien krijgen. Indien u niet akkoord gaat, zal de banner bij elk volgend bezoek zichtbaar blijven.
Aangezien wij ook diensten inhuren van andere bedrijven die cookies gebruiken, raden wij u ten zeerste aan de privacy- en cookieverklaringen van deze organisaties te lezen.

2.1.2 SOORTEN COOKIES

Onze website maakt gebruik van strikt functionele en analytische cookies.

2.1.3 COOKIES IN- EN UITSCHAKELEN

In de handleiding van uw browser wordt uitgelegd hoe u algemene instellingen kunt toepassen voor het uitschakelen van cookies die u niet wenst te aanvaarden.

2.1.4 BEWAARTERMIJN EN WISSEN VAN COOKIES

Indien voor een cookie een vervaltermijn geldt, worden uw gegevens na de vervaldatum niet langer geregistreerd. U hebt ook de mogelijkheid om cookies vóór deze datum te verwijderen (zie de handleiding van uw browser).

2.2 GEBRUIK VAN IP-TRACKING

Wij volgen IP-adressen. Bij een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres (deze gegevens worden niet geanonimiseerd) automatisch opgeslagen in de logbestanden op onze webserver, zodat wij onze webserver goed kunnen beheren en beveiligen.
Wij zullen uw gegevens om geen enkele reden aan derden doorgeven.

3. WEBSITES VAN DERDEN

Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze webpagina’s wordt gelinkt.
Wij achten het van belang erop te wijzen dat wij niet kunnen garanderen dat derden op betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan altijd de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

4. BEVEILIGING

De door onze organisatie genomen beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe hebben wij een strikt toestemmings- en beveiligingsbeleid ingevoerd, dat periodiek op efficiëntie en doeltreffendheid wordt gecontroleerd. Wat beveiliging betreft, maken wij gebruik van logische, fysieke en organisatorische toegangscontrolemechanismen, aangevuld met privacyverbeteringstechnologieën, zoals encryptie en Transport Layer Security (TLS), doelspecifieke toegangscontrole en beperking van de gegevensopslag tot landen binnen de Europese Unie.

5. KLACHTEN – GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Wij zullen eventuele klachten over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken graag met u bespreken. Daarnaast wijzen wij u erop dat u het recht hebt om klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om waar en wanneer nodig wijzigingen in onze privacyverklaring aan te brengen.
Alle wijzigingen van de inhoud of de formulering van deze verklaring zullen op onze website worden bekendgemaakt.

7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Al onze relaties hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben en die in het bezit zijn van onze organisatie. In geval van onnauwkeurigheden kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten rectificeren of verwijderen. Indien u wilt weten of wij in het bezit zijn van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Krachtens de AVG hebt u de volgende rechten:

 • het recht om geïnformeerd te worden over wat wij met welke persoonsgegevens doen
 • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn
 • het recht om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten rectificeren
 • het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen
 • het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken
 • het recht om bezwaar te maken tegen specifiek gebruik van uw persoonsgegevens

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, dient u duidelijk uw identiteit kenbaar te maken.

8. CONTACTINFORMATIE

Onze website maakt gebruik van cookies van diensten van derden om uw surfervaring te verbeteren.